www.mediacia-msd.sk | www.mediacia-msd.eu | www.mimosudnedohody.sk | www.mimosudnedohody.eu

Mediácia je vhodná najmä pri sporoch týkajúcich sa občianskeho, obchodného, pracovného a rodinného práva.

Mediácia je dobrovoľný proces, ktorý je kontrolovaný účastníkmi sporu, kde je možné predpokladať isté riešenie a je zameraný na záujmy účastníkov sporu.

Mediácia eliminuje uzavretú formu rituálu, ktorú majú tradičné pozičné postupy. Proces mediácie utvárajú klienti tak, aby vyhovoval ich potrebám.

Hlavné výhody mediácie sú:
 1. Lepšie porozumenie situácie
  Klienti lepšie pochopia vlastnú i partnerovu situáciu, silné a slabé stránky argumentácie oboch strán, konfliktu lepšie porozumejú i po právnej stránke. Mediátor nie je sudca, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu.
 2. Dobrovoľnosť a neformálnosť
  Klienti sa rozhodnú pre mediáciu - jej začatie i spolupráca počas celého procesu - dobrovoľne, čím preberú spoluzodpovednosť za výsledok jednania. Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie.
 3. Rovnoprávnosť
  Prostredníctvom mediácie sa klienti stávajú rovnými dohodou.
 4. Dôvernosť
  Mediátor je viazaný mlčanlivosťou, a pokiaľ nie je zákonom či dohodou o mediácii stanovené inak, nesmie poskytovať bez súhlasu klienta akékoľvek správy o priebehu mediácie.
 5. Ústretovosť
  Spoločná účasť na riešení konfliktu umožňuje klientom ustúpiť od konfrontačného jednania a zamerať sa na hľadanie vzájomne výhodného riešenia.
 6. Rýchlosť
  Výhodou mediácie je oslobodenie od procesných povinností, čo umožňuje riešiť konflikty takmer okamžite.
 7. Nízke finančné náklady
  Klienti sa delia spoločne o finančné náklady, ktoré nie sú tak vysoké ako súdne výdaje a ďalšie právne služby.


Mediácia je dobrovoľný proces, účastníci konfliktu majú stále kontrolu nad výsledným riešením, a to tým, že si ponechávajú právo definovať konečný výsledok a nesú za svoje rozhodnutie zodpovednosť.

To, že sa už začalo súdne konanie nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

Mediácia sa končí
 • dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
 • dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
 • dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
 • dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, ak si ho osoby zúčastnené na mediácii už zvolili, že mediácia je skončená.


Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na jej základe môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.