www.mediacia-msd.sk | www.mediacia-msd.eu | www.mimosudnedohody.sk | www.mimosudnedohody.eu

Mediátor je nestranná tretia osoba, ktorá v procese mediácie uľahčuje komunikáciu medzi stranami sporu. Mediátor pomáha vytvoriť bezpečné prostredie v ktorom môžu zúčastnené strany otvorene diskutovať svoj spor pri vzájomnom rešpektovaní odlišností a názorov druhej strany. Mediátor napomáha stranám vzájomne pochopiť prečo spor vznikol, hľadať a rozvíjať alternatívy riešenia s cieľom dosiahnuť vzájomne akceptovateľnú dohodu.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme.