www.mediacia-msd.sk | www.mediacia-msd.eu | www.mimosudnedohody.sk | www.mimosudnedohody.eu

Alternatívne riešenia konfliktov je spoločné meno pre niekoľko typov riešenia konfliktov, ktoré nie sú niektorými považované za súčasť tradičného hlavného prúdu právnych vied, no získali si prijatie širokej verejnosti.
V právnickej terminológii získali prídomok “alternatívne”, pretože v dvadsiatom storočí boli videné ako zvláštne, no legálne prostriedky, respektíve doplnky k štátom podporovaným riešeniam sporov.
So zvyšujúcim sa počtom prípadov, ktoré na tradičné súdy kládli čoraz väčšie nároky, sa alternatívne riešenia konfliktov stali akceptovateľnou cestou ako zmenšiť preťaženosť súdov, pričom sa spory urovnávali spravodlivo a čestne. Alternatívne riešenia konfliktov sú zároveň aj lacnejšie ako tradičný súd.

Ponúkame Vám nasledovné služby:

Mediácia (z lat. mediare = byť uprostred) označuje spôsob pokojného riešenia sporov, ktorého cieľom je dohoda. V širšom slova zmysle je to aktivita, v ktorej neutrálna tretia osoba, prostredník, alebo mediátor, pomáha dvom, alebo viacerým stranám v konflikte k dosiahnutiu súhlasu. Je to alternatívna forma riešenia konfliktov, s konkrétnymi efektmi v spoločnom záujme strán.

Vyjednávanie, účasť je dobrovoľná a nie je žiadna tretia strana, ktorá by usmerňovala riešiaci proces alebo uložila stranám riešenie sporu, to znamená, že rozhodnutie je plne v rukách zúčastnených strán. Vyjednávanie je diskusia dvoch alebo viacerých strán s rôznymi prioritami, ktoré sa usilujú dospieť k vzájomnej dohode.
Vyjednávanie slúži na presadzovanie vlastných nárokov zvyčajne so zreteľom na nároky druhej strany.

Facilitácia je účinná metóda organizovania, vedenia a zvládania úspešného stretnutia či jednania. Facilitátor je zodpovedný za vlastný proces jednania, dohliada na dynamiku a efektivitu jednania, zrozumiteľnosť pre všetkých účastníkov a reálnosť výsledného riešenia. Dôležitou podmienkou pre úspešnosť a funkčnosť facilitácie je nestrannosť facilitátora. Pri nestrannosti nevzniká problém a pokusy o spochybnenie jeho nestrannosti, čím by dochádzalo k diskreditácii celej facilitácie a konečného výsledku.

Konciliácia je alternatívna metóda riešenia konfliktov, pri ktorej sa strany konfliktu dohodnú na službách konciliátora, ktorý sa s nimi stretá oddelene za účelom vyriešiť rozpory medzi nimi. Tretia strana je zodpovedná za priebeh komunikácie medzi nimi a podporuje zmierovacie konanie.

Zároveň ponúkame konzultácie a pomoc pri riešení vašich právnych a iných problémov, sporov.